Microscopic features of Collybia cirrhata, cookei, & tuberosa

Return to descriptions of: cirrhata, cookei, tuberosa | | Go to: Genus List | | Macro Images